Blog
Tickets & toegang

Huisregels

31/10/2023
5 min leestijd
Huisregels

Op het Sint Rosa festival gelden enkele huisregels. Lees ze hier vóór het bezoek aan het festival.

1. Bij iedere ingang/toegang naar het festivalterrein hangen de huisregels van het Sint Rosa festival op de Schootsvelden in Sittard. De huisregels gelden gedurende alle dagen van het festival, vrijdag tot en met zondag.

2. Aanwijzingen van organisatie en/of beveiligingspersoneel dienen te allen tijde door bezoekers te worden opgevolgd. Indien de organisator het noodzakelijk acht kunnen bezoekers aan fouillering onderworpen worden. Bezoekers die daar niet mee instemmen kunnen de toegang tot het evenemententerrein worden ontzegd.

3. Indien door de bezoeker strafbare feiten worden gepleegd, draagt het beveiligingspersoneel betreffende persoon over aan de politie.

4. De organisatie behoudt zich te allen tijde het recht een bezoeker te verwijderen van het festivalterrein, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven.

5. Gewelddadig gedrag, discriminatie en ongewenste intimiteiten in welke vorm dan ook worden niet getolereerd.

6. Het is verboden om alcoholhoudende dranken te nuttigen voor iedereen onder de 18 jaar. Ook het kopen en doorgeven aan iemand onder de18 jaar is verboden. Hier zal streng op gelet worden. Bezoekers, jonger dan 18jaar, die toch in het bezit zijn van alcoholische drank kunnen worden verwijderd van het evenemententerrein.

7. Het nuttigen, verbruiken, verhandelen en/ of in het in bezit hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden. Bij waarneming hiervan zal de politie ingeschakeld worden.

8. Het is verboden zaken mee te nemen als: eten, alcohol, drank, flessen, blikjes, glaswerk, wapens, lachgas, vuurwerk, karren, geluidsapparatuuretc.

9. Kenmerkende negatief sfeerbepalende kleding is niet toegestaan.

10. (Huis)dieren zijn niet toegestaan op het evenemententerrein.

11. Het is niet toegestaan fietsen, brommers, motoren of voorwerpen die een obstakel kunnen vormen mee het terrein op te nemen.

12. Afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

13. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de organisatie, flyers of andere promotionele artikelen op en rondom de evenementen uit te delen. Daarnaast is geen enkele vorm van handel toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de organisatie.

14. Tijdens de evenementen kunnen opnames gemaakt worden, alle bezoekersgeven door betreden van het evenemententerrein stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren.

15. Elke bezoeker dient zich bij aankomst op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit gebruikt moeten worden.

16. Het betreden van het evenement en het bijwonen ervan is geheel vooreigen risico van de bezoeker. De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/ of beschadigde eigendommen.

17. Eventuele schade die door de organisatie wordt geleden zal op de veroorzaker worden verhaald.

18. In omstandigheden waarbij deze huisregels geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie leidend.

Deel dit bericht